หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตใหม่ปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 บางเขน [B]4,9852,5837,568------7,568
 กำแพงแสน  [K]1,9181,5243,442------3,442
 ศรีราชา [S]1,4761,3752,851------2,851
 สถาบันสมทบ [I]151-151------151
 สุพรรณบุรี [P]26-26------26
รวมทั้งหมด8,5565,48214,03800000014,038