หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตใหม่ปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 ศรีราชา [S]1,5511,3002,851------2,851
 บางเขน [B]4,9792,6377,616------7,616
 สถาบันสมทบ [I]151-151------151
 กำแพงแสน  [K]1,9161,5213,437------3,437
 สุพรรณบุรี [P]25-25------25
รวมทั้งหมด8,6225,45814,08000000014,080