หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตใหม่ปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 บางเขน [B]5,3112,7368,047------8,047
 กำแพงแสน  [K]1,9221,5323,454------3,454
 ศรีราชา [S]1,6141,4713,085------3,085
 สถาบันสมทบ [I]162-162------162
 สุพรรณบุรี [P]43-43------43
รวมทั้งหมด9,0525,73914,79100000014,791