หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตใหม่ปี 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 ศรีราชา [S]1,5991,2732,872------2,872
 บางเขน [B]5,7863,1618,947------8,947
 สถาบันสมทบ [I]147-147------147
 กำแพงแสน  [K]1,8191,8183,637------3,637
 สุพรรณบุรี [P]29-29------29
รวมทั้งหมด9,3806,25215,63200000015,632