หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  ศรีราชา7,3955,94013,335123-123---13,458
  บางเขน21,85312,61234,4651,9473,6475,59449126875940,818
  กำแพงแสน 8,3285,16813,49635772429653910414,029
  สถาบันสมทบ631-631------631
  สุพรรณบุรี75-7599-99---174
  สกลนคร---41-4134-3475
  กระบี่---69-69---69
  ลพบุรี ---49-49---49
รวมทั้งหมด38,28223,72062,0022,6853,7196,40459030789769,303