หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน17,86610,03627,9021,9473,6475,59449126875934,255
  ศรีราชา5,7644,65310,417123-123---10,540
  กำแพงแสน 7,9434,95412,89735772429653910413,430
  สถาบันสมทบ616-616------616
  สุพรรณบุรี56-5699-99---155
  สกลนคร---41-4134-3475
  กระบี่---69-69---69
  ลพบุรี ---49-49---49
รวมทั้งหมด32,24519,64351,8882,6853,7196,40459030789759,189