หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน18,72310,10628,8291,9473,6475,59449126875935,182
  กำแพงแสน 7,9755,77113,74635772429653910414,279
  ศรีราชา5,0925,19210,284123-123---10,407
  สถาบันสมทบ395-395------395
  สุพรรณบุรี77-7799-99---176
  สกลนคร---41-4134-3475
  กระบี่---69-69---69
  ลพบุรี ---49-49---49
รวมทั้งหมด32,26221,06953,3312,6853,7196,40459030789760,632