หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน18,16310,04128,2041,9473,6475,59449126875934,557
  กำแพงแสน 7,5264,90712,43335772429653910412,966
  ศรีราชา5,6004,50310,103123-123---10,226
  สถาบันสมทบ616-616------616
  สุพรรณบุรี55-5599-99---154
  สกลนคร---41-4134-3475
  กระบี่---69-69---69
  ลพบุรี ---49-49---49
รวมทั้งหมด31,96019,45151,4112,6853,7196,40459030789758,712