หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน18,15010,14328,2931,9473,6475,59449126875934,646
  ศรีราชา5,7964,68310,479123-123---10,602
  กำแพงแสน 8,2185,11613,33435772429653910413,867
  สถาบันสมทบ547-547------547
  สุพรรณบุรี57-5799-99---156
  สกลนคร---41-4134-3475
  กระบี่---69-69---69
  ลพบุรี ---49-49---49
รวมทั้งหมด32,76819,94252,7102,6853,7196,40459030789760,011