หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน18,15010,10528,2551,9473,6475,59449126875934,608
  ศรีราชา5,7964,68310,479123-123---10,602
  กำแพงแสน 8,2125,11813,33035772429653910413,863
  สถาบันสมทบ547-547------547
  สุพรรณบุรี58-5899-99---157
  สกลนคร---41-4134-3475
  กระบี่---69-69---69
  ลพบุรี ---49-49---49
รวมทั้งหมด32,76319,90652,6692,6853,7196,40459030789759,970