หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
  บางเขน23,07513,10236,1771,9473,6475,59449126875942,530
  กำแพงแสน 8,3255,94014,26535772429653910414,798
  ศรีราชา6,2286,74712,975123-123---13,098
  สถาบันสมทบ762-762------762
  สุพรรณบุรี83-8399-99---182
  สกลนคร---41-4134-3475
  กระบี่---69-69---69
  ลพบุรี ---49-49---49
รวมทั้งหมด38,47325,78964,2622,6853,7196,40459030789771,563