ตารางที่ 6  สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552
รหัส หน่วยงาน วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ สัดส่วน (เมื่อ วิชาการ = 1 หน่วย)
วิชาการ: วิชาการ: สนับสนุน วิชาการ:
สนับสนุน อื่นๆ และอื่นๆ สนับสนุนและอื่นๆ
1 สำนักงานอธิการบดี 3 643 473 0.07 0.05 1116 0.37
2 คณะเกษตร 160 104 138 0.65 0.86 242 1.51
3 คณะบริหารธุรกิจ 65 56 30 0.86 0.46 86 1.32
4 คณะประมง 71 70 75 0.99 1.06 145 2.04
5 คณะมนุษยศาสตร์ 172 59 28 0.34 0.16 87 0.51
6 คณะวนศาสตร์ 78 53 46 0.68 0.59 99 1.27
7 คณะวิทยาศาสตร์ 306 115 72 0.38 0.24 187 0.61
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 292 279 61 0.96 0.21 340 1.16
9 คณะศึกษาศาสตร์ 592 176 102 0.30 0.17 278 0.47
     คณะศึกษาศาสตร์ 122 53 46 0.43 0.38 99 0.81
     โรงเรียนสาธิตฯ 470 123 56 0.26 0.12 179 0.38
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 98 83 20 0.85 0.20 103 1.05
11 คณะสังคมศาสตร์ 89 45 13 0.51 0.15 58 0.65
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 132 240 99 1.82 0.75 339 2.57
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 92 80 29 0.87 0.32 109 1.18
14 บัณฑิตวิทยาลัย 8 71 8 8.88 1.00 79 9.88
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 60 9 0 0 69 0
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 124 87 0 0 211 0
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 102 31 0 0 133 0
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 53 6 0 0 59 0
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 93 6 0 0 99 0
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 8 3 0 0 11 0
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 6 69 14 11.50 2.33 83 13.83
22 สำนักหอสมุด 0 120 14 0 0 134 0
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 56 77 0 0 133 0
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 72 128 0 0 200 0
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 25 3 0.49 0.06 28 0.55
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 5 1 0 0 6 0
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 20 17 5 0.85 0.25 22 1.10
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 12 7 2 0.58 0.17 9 0.75
29 ศูนย์นานาชาติสิรินทรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 4 1 0 0 5 0
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 9 2 0 0 11 0
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 13 0 0 0 13 0
32 สำนักพิมพ์ 0 5 0 0 0 5 0
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 1 0 0 0 1 0
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 62 0 0 62 0
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 40 0 0 40 0
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 5 0 0 0 5 0
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ก. 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 0 5 0 0 0 5 0
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 3 0 0 0 3 0
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 1 0 0 0 1 0
  รวมวิทยาเขตบางเขน 2247 2931 1685 1.30 0.75 4607 2.05
42 สำนักงานอธิการบดี กพส. 0 163 256 0 0 419 0
43 คณะเกษตร  กพส. 141 97 89 0.69 0.63 186 1.32
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 71 60 35 0.85 0.49 95 1.34
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 109 60 23 0.55 0.21 83 0.76
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 127 22 36 0.17 0.28 58 0.46
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 35 16 14 0.46 0.40 30 0.86
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 92 6 22 0.07 0.24 28 0.30
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 7 47 47 6.71 6.71 94 13.43
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก. กพส. 0 87 79 0 0 166 0
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 61 87 0 0 148 0
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 3 79 43 26.33 14.33 122 40.67
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 23 12 0 0 35 0
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 15 7 0 0.47 0.00 7 0.47
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0
  รวมวิทยาเขตกำแพงแสน 473 706 707 1.49 1.49 1413 2.99
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  2 99 108 49.50 54.00 207 103.50
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 41 18 19 0.44 0.46 37 0.90
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  65 26 0 0.40 0.00 26 0.40
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  51 5 0 0.10 0.00 5 0.10
61 สำนักวิทยบริการ  0 34 0 0 0 34 0
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มก.ฉกส. 0 11 2 0 0 13 0
  รวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 159 193 129 1.21 0.81 322 2.03
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 64 67 64.00 67.00 131 131.00
64 สำนักวิทยบริการ 0 32 4 0 0 36 0
65 บัณฑิตศึกษาสถาน 16 9 1 0.56 0.06 10 0.63
66 คณะวิทยาการจัดการ 44 15 1 0.34 0.02 16 0.36
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 30 23 1 0.77 0.03 24 0.80
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 44 17 2 0.39 0.05 19 0.43
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 18 8 1 0.44 0.06 9 0.50
  รวมวิทยาเขตศรีราชา 153 168 77 1.10 0.50 245 1.60
70 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 17 9 2.83 1.50 26 4.33
  รวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 17 9 2.83 1.50 26 4.33
71 ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 6 0 0 0.00 0.00 0 0.00
  รวมศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 6 0 0 0.00 0.00 0 0.00
  รวม 3044 4015 2607 1.32 0.86 6622 2.18
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  28/02/2552
หมายเหตุ   เฉพาะสำนักงานอธิการบดี คำนวณสัดส่วนจากยอดรวมสายวิชาการทั้งหมด เช่น วิชาการ: สนับสนุน = 1:643/3044
 
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/03/52