ตารางที่ 6  สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต ประจำเดือน มกราคม 2552
รหัส หน่วยงาน วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ สัดส่วน (เมื่อ วิชาการ = 1 หน่วย)
วิชาการ: วิชาการ: สนับสนุน วิชาการ:
สนับสนุน อื่นๆ และอื่นๆ สนับสนุนและอื่นๆ
1 สำนักงานอธิการบดี 1 641 474 0.21 0.16 1115 0.37
2 คณะเกษตร 158 103 138 0.65 0.87 241 1.53
3 คณะบริหารธุรกิจ 65 55 28 0.85 0.43 83 1.28
4 คณะประมง 71 67 76 0.94 1.07 143 2.01
5 คณะมนุษยศาสตร์ 169 59 26 0.35 0.15 85 0.50
6 คณะวนศาสตร์ 78 51 46 0.65 0.59 97 1.24
7 คณะวิทยาศาสตร์ 306 115 72 0.38 0.24 187 0.61
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 290 278 60 0.96 0.21 338 1.17
9 คณะศึกษาศาสตร์ 600 174 103 0.29 0.17 277 0.46
     คณะศึกษาศาสตร์ 120 52 45 0.43 0.38 97 0.81
     โรงเรียนสาธิตฯ 480 122 58 0.25 0.12 180 0.38
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 97 83 20 0.86 0.21 103 1.06
11 คณะสังคมศาสตร์ 86 45 13 0.52 0.15 58 0.67
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 131 237 99 1.81 0.76 336 2.56
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 92 78 29 0.85 0.32 107 1.16
14 บัณฑิตวิทยาลัย 8 71 8 8.88 1.00 79 9.88
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 60 9 0 0 69 0
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 125 88 0 0 213 0
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 101 30 0 0 131 0
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 54 6 0 0 60 0
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 93 6 0 0 99 0
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 8 3 0 0 11 0
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 6 67 14 11.17 2.33 81 13.50
22 สำนักหอสมุด 0 119 14 0 0 133 0
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 57 78 0 0 135 0
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 72 128 0 0 200 0
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 26 2 0.51 0.04 28 0.55
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 5 1 0 0 6 0
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 20 16 5 0.80 0.25 21 1.05
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 12 7 2 0.58 0.17 9 0.75
29 ศูนย์นานาชาติสิรินทรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 4 1 0 0 5 0
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 9 2 0 0 11 0
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 13 0 0 0 13 0
32 สำนักพิมพ์ 0 5 0 0 0 5 0
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 1 0 0 0 1 0
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 62 0 0 62 0
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 40 0 0 40 0
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 5 0 0 0 5 0
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ก. 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 0 4 0 0 0 4 0
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 3 0 0 0 3 0
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 1 0 0 0 1 0
  รวมวิทยาเขตบางเขน 2241 2912 1683 1.30 0.75 4587 2.05
42 สำนักงานอธิการบดี กพส. 0 163 257 0 0 420 0
43 คณะเกษตร  กพส. 142 98 89 0.69 0.63 187 1.32
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 71 60 35 0.85 0.49 95 1.34
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 112 60 23 0.54 0.21 83 0.74
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 127 22 36 0.17 0.28 58 0.46
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 35 16 14 0.46 0.40 30 0.86
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 92 6 22 0.07 0.24 28 0.30
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 7 46 47 6.57 6.71 93 13.29
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก. กพส. 0 85 79 0 0 164 0
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 61 87 0 0 148 0
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 3 80 43 26.67 14.33 123 41.00
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 23 12 0 0 35 0
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 16 7 0 0.44 0.00 7 0.44
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0
  รวมวิทยาเขตกำแพงแสน 478 705 708 1.47 1.48 1413 2.96
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  2 95 99 47.50 49.50 194 97.00
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 41 19 22 0.46 0.54 41 1.00
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  65 28 0 0.43 0.00 28 0.43
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  58 5 0 0.09 0.00 5 0.09
61 สำนักวิทยบริการ  0 34 0 0 0 34 0
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มก.ฉกส. 0 11 1 0 0 12 0
  รวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 166 192 122 1.16 0.73 314 1.89
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 61 47 61.00 47.00 108 108.00
64 สำนักวิทยบริการ 0 29 3 0 0 32 0
65 บัณฑิตศึกษาสถาน 9 10 1 1.11 0.11 11 1.22
66 คณะวิทยาการจัดการ 35 15 1 0.43 0.03 16 0.46
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 39 18 1 0.46 0.03 19 0.49
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 41 18 2 0.44 0.05 20 0.49
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 15 10 0 0.67 0.00 10 0.67
  รวมวิทยาเขตศรีราชา 140 161 55 1.15 0.39 216 1.54
70 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 7 19 9 2.71 1.29 28 4.00
  รวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 7 19 9 2.71 1.29 28 4.00
71 ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 6 0 0 0.00 0.00 0 0.00
  รวมศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 6 0 0 0.00 0.00 0 0.00
  รวม 3038 3989 2577 1.31 0.85 6566 2.16
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/01/2552
หมายเหตุ   เฉพาะสำนักงานอธิการบดี คำนวณสัดส่วนจากยอดรวมสายวิชาการทั้งหมด เช่น วิชาการ: สนับสนุน = 1:641/3044
 
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/02/52