ตารางที่ 5  สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552
วิทยาเขต วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ   สัดส่วน
  วิชาการ:สนับสนุน วิชาการ:อื่นๆ  วิชาการ:สนับสนุนและอื่นๆ 
วิทยาเขตบางเขน 2247 2931 1685   1: 1.30 1: 0.75 1: 1.304
วิทยาเขตกำแพงแสน 473 706 707   1: 1.49 1: 1.49 1: 1.493
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 159 193 129   1: 1.21 1: 0.81 1: 1.214
วิทยาเขตศรีราชา 153 168 77   1: 1.10 1: 0.50 1: 1.098
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 17 9   1: 2.83 1: 1.50 1: 2.833
ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 6 0 0   1: 0.00 1: 0.00 1: 0.000
รวม 3044 4015 2607   1: 1.32 1: 0.86 1: 1.319
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  28/02/2552
หมายเหตุ     วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข, สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/03/52