ตารางที่ 5  สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต ประจำเดือน มกราคม 2552
วิทยาเขต วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ   สัดส่วน
  วิชาการ:สนับสนุน วิชาการ:อื่นๆ  วิชาการ:สนับสนุนและอื่นๆ 
วิทยาเขตบางเขน 2241 2912 1683   1: 1.30 1: 0.75 1: 1.299
วิทยาเขตกำแพงแสน 478 705 708   1: 1.47 1: 1.48 1: 1.475
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 166 192 122   1: 1.16 1: 0.73 1: 1.157
วิทยาเขตศรีราชา 140 161 55   1: 1.15 1: 0.39 1: 1.150
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 7 19 9   1: 2.71 1: 1.29 1: 2.714
ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 6 0 0   1: 0.00 1: 0.00 1: 0.000
รวม 3038 3989 2577   1: 1.31 1: 0.85 1: 1.313
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/01/2552
หมายเหตุ     วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข, สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/02/52