ตารางที่ 2  จำนวนบุคลากร สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แยกตามคุณวุฒิและตำแหน่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2551
ลำ   สนับสนุน
ดับ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน รวม
ที่   ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ชำนาญการ
    < ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม < ตรี ตรี โท เอก รวม
1 สำนักงานอธิการบดี 0 26 22 2 50 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 2 54
2 คณะเกษตร 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
3 คณะบริหารธุรกิจ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 คณะประมง 0 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 8
5 คณะมนุษยศาสตร์ 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
6 คณะวนศาสตร์ 0 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7
7 คณะวิทยาศาสตร์ 1 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 8 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 0 13
9 คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
      - คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
      - โรงเรียนสาธิตฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะสังคมศาสตร์ 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 15 9 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 9 0 27
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 บัณฑิตวิทยาลัย 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 3 0 3 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 1 9
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 6 14 2 23 0 9 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 23 5 35
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 6 3 2 11 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 13
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 5 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 9
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 6 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 15
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 0 4 6 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 11
22 สำนักหอสมุด 0 7 10 0 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 18
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 1 8 0 9 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 12
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 3 6 11 1 21 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 6 11 3 23
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 สำนักประกันคุณภาพ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 สำนักพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ศูนย์หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 สำนักงานวิทยาเขต กพส. 0 12 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 18
39 คณะเกษตร  กพส. 0 9 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 13
40 คณะประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
42 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 คณะศึกษาศาสตร์ กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    -  คณะศึกษาศาสตร์ กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     - โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 2 2 11 3 18 0 0 7 7 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 11 11 26
47 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กพส. 1 5 7 0 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 0 15
48 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 0 6 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 12
49 สำนักหอสมุด กพส. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 สำนักวิทยบริการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
59 สำนักวิทยบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 บัณฑิตศึกษาสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 วิทยาเขตลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 วิทยาเขตกระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รวม 16 156 148 10 330 1 24 14 39 0 0 2 2 0 0 1 1 16 157 172 27 372
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/12/2551
หมายเหตุ  วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข, สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 06/01/52