ตารางที่ 6  สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต ประจำเดือน ธันวาคม 2551
รหัส หน่วยงาน วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ สัดส่วน (เมื่อ วิชาการ = 1 หน่วย)
วิชาการ: วิชาการ: สนับสนุน วิชาการ:
สนับสนุน อื่นๆ และอื่นๆ สนับสนุนและอื่นๆ
1 สำนักงานอธิการบดี 1 643 473 0.22 0.16 1116 0.38
2 คณะเกษตร 158 103 138 0.65 0.87 241 1.53
3 คณะบริหารธุรกิจ 69 55 28 0.80 0.41 83 1.20
4 คณะประมง 71 67 76 0.94 1.07 143 2.01
5 คณะมนุษยศาสตร์ 168 57 26 0.34 0.15 83 0.49
6 คณะวนศาสตร์ 77 51 46 0.66 0.60 97 1.26
7 คณะวิทยาศาสตร์ 302 114 72 0.38 0.24 186 0.62
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 289 279 60 0.97 0.21 339 1.17
9 คณะศึกษาศาสตร์ 571 152 87 0.27 0.15 239 0.42
     คณะศึกษาศาสตร์ 114 51 45 0.45 0.39 96 0.84
     โรงเรียนสาธิตฯ 457 101 42 0.22 0.09 143 0.31
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 88 84 20 0.95 0.23 104 1.18
11 คณะสังคมศาสตร์ 75 45 13 0.60 0.17 58 0.77
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 128 241 98 1.88 0.77 339 2.65
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 92 79 29 0.86 0.32 108 1.17
14 บัณฑิตวิทยาลัย 2 71 8 35.50 4.00 79 39.50
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 60 9 0 0 69 0
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 127 87 0 0 214 0
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 100 31 0 0 131 0
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 54 6 0 0 60 0
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 93 6 0 0 99 0
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 8 3 0 0 11 0
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 6 66 14 11.00 2.33 80 13.33
22 สำนักหอสมุด 0 120 14 0 0 134 0
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 56 76 0 0 132 0
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 72 129 0 0 201 0
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50 27 2 0.54 0.04 29 0.58
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 6 1 0 0 7 0
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 20 16 5 0.80 0.25 21 1.05
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 11 7 2 0.64 0.18 9 0.82
29 ศูนย์นานาชาติสิรินทรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 4 1 0 0 5 0
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 8 2 0 0 10 0
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 13 0 0 0 13 0
32 สำนักพิมพ์ 0 5 0 0 0 5 0
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 1 0 0 0 1 0
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 62 0 0 62 0
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 40 0 0 40 0
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 5 0 0 0 5 0
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ก. 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 0 4 0 0 0 4 0
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 3 0 0 0 3 0
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 1 0 0 0 1 0
  รวมวิทยาเขตบางเขน 2178 2897 1664 1.33 0.76 4553 2.09
42 สำนักงานอธิการบดี กพส. 0 160 258 0 0 418 0
43 คณะเกษตร  กพส. 139 94 88 0.68 0.63 182 1.31
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 70 59 35 0.84 0.50 94 1.34
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 112 61 23 0.54 0.21 84 0.75
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 127 22 35 0.17 0.28 57 0.45
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 35 16 14 0.46 0.40 30 0.86
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 92 6 21 0.07 0.23 27 0.29
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 7 40 47 5.71 6.71 87 12.43
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก. กพส. 0 84 79 0 0 163 0
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 60 87 0 0 147 0
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 3 79 43 26.33 14.33 122 40.67
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 23 11 0 0 34 0
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 14 8 0 0.57 0.00 8 0.57
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0
  รวมวิทยาเขตกำแพงแสน 472 690 706 1.46 1.50 1396 2.96
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  1 96 104 96.00 104.00 200 200.00
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 41 19 22 0.46 0.54 41 1.00
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  65 28 0 0.43 0.00 28 0.43
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  58 5 0 0.09 0.00 5 0.09
61 สำนักวิทยบริการ  0 32 0 0 0 32 0
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มก.ฉกส. 0 11 1 0 0 12 0
  รวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 165 191 127 1.16 0.77 318 1.93
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 64 56 64.00 56.00 120 120.00
64 สำนักวิทยบริการ 0 28 4 0 0 32 0
65 บัณฑิตศึกษาสถาน 3 9 1 3.00 0.33 10 3.33
66 คณะวิทยาการจัดการ 37 15 1 0.41 0.03 16 0.43
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 38 22 1 0.58 0.03 23 0.61
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 43 20 2 0.47 0.05 22 0.51
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 13 9 1 0.69 0.08 10 0.77
  รวมวิทยาเขตศรีราชา 135 167 66 1.24 0.49 233 1.73
70 วิทยาเขตลพบุรี 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00
  รวมวิทยาเขตลพบุรี 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00
71 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 19 9 3.80 1.80 28 5.60
  รวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 19 9 3.80 1.80 28 5.60
72 วิทยาเขตกระบี่ 6 0 0 0.00 0.00 0 0.00
  รวมวิทยาเขตกระบี่ 6 0 0 0.00 0.00 0 0.00
  รวม 2961 3964 2572 1.34 0.87 6536 2.21
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/12/2551
หมายเหตุ   เฉพาะสำนักงานอธิการบดี คำนวณสัดส่วนจากยอดรวมสายวิชาการทั้งหมด เช่น วิชาการ: สนับสนุน = 1:643/2961
 
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 06/01/52