ตารางที่ 6  สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
รหัส หน่วยงาน วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ สัดส่วน (เมื่อ วิชาการ = 1 หน่วย)
วิชาการ: วิชาการ: สนับสนุน วิชาการ:
สนับสนุน อื่นๆ และอื่นๆ สนับสนุนและอื่นๆ
1 สำนักงานอธิการบดี 1 621 474 0.21 0.16 1095 0.38
2 คณะเกษตร 155 98 138 0.63 0.89 236 1.52
3 คณะบริหารธุรกิจ 69 55 28 0.80 0.41 83 1.20
4 คณะประมง 69 64 74 0.93 1.07 138 2.00
5 คณะมนุษยศาสตร์ 164 56 26 0.34 0.16 82 0.50
6 คณะวนศาสตร์ 76 51 46 0.67 0.61 97 1.28
7 คณะวิทยาศาสตร์ 301 110 73 0.37 0.24 183 0.61
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 290 262 58 0.90 0.20 320 1.10
9 คณะศึกษาศาสตร์ 543 140 84 0.26 0.15 224 0.41
     คณะศึกษาศาสตร์ 111 59 45 0.53 0.41 104 0.94
     โรงเรียนสาธิตฯ 432 81 39 0.19 0.09 120 0.28
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 85 58 18 0.68 0.21 76 0.89
11 คณะสังคมศาสตร์ 73 45 13 0.62 0.18 58 0.79
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 122 239 94 1.96 0.77 333 2.73
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 92 79 29 0.86 0.32 108 1.17
14 บัณฑิตวิทยาลัย 2 67 8 33.50 4.00 75 37.50
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 59 9 0 0 68 0
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 123 86 0 0 209 0
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 99 31 0 0 130 0
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 54 6 0 0 60 0
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 90 6 0 0 96 0
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 8 3 0 0 11 0
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 9 65 13 7.22 1.44 78 8.67
22 สำนักหอสมุด 0 114 14 0 0 128 0
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 55 76 0 0 131 0
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 66 129 0 0 195 0
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50 26 2 0.52 0.04 28 0.56
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 6 1 0 0 7 0
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 19 13 5 0.68 0.26 18 0.95
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 11 7 2 0.64 0.18 9 0.82
29 ศูนย์นานาชาติสิรินทรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 4 1 0 0 5 0
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 7 2 0 0 9 0
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 13 0 0 0 13 0
32 สำนักพิมพ์ 0 5 0 0 0 5 0
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 1 0 0 0 1 0
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 62 0 0 62 0
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 40 0 0 40 0
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 5 0 0 0 5 0
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ก. 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 0 5 0 0 0 5 0
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 3 0 0 0 3 0
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 1 0 0 0 1 0
  รวมวิทยาเขตบางเขน 2131 2774 1651 1.30 0.77 4416 2.07
42 สำนักงานอธิการบดี กพส. 0 160 258 0 0 418 0
43 คณะเกษตร  กพส. 139 93 88 0.67 0.63 181 1.30
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 68 58 36 0.85 0.53 94 1.38
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 110 61 23 0.55 0.21 84 0.76
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 126 21 35 0.17 0.28 56 0.44
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 33 15 14 0.45 0.42 29 0.88
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 93 6 21 0.06 0.23 27 0.29
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 7 41 46 5.86 6.57 87 12.43
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก. กพส. 0 81 79 0 0 160 0
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 60 86 0 0 146 0
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 3 72 42 24.00 14.00 114 38.00
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 23 11 0 0 34 0
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 13 7 0 0.54 0.00 7 0.54
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0
  รวมวิทยาเขตกำแพงแสน 466 677 704 1.45 1.51 1381 2.96
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  2 96 104 48.00 52.00 200 100.00
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 41 18 22 0.44 0.54 40 0.98
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  62 26 0 0.42 0.00 26 0.42
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  57 5 0 0.09 0.00 5 0.09
61 สำนักวิทยบริการ  0 32 0 0 0 32 0
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มก.ฉกส. 0 10 1 0 0 11 0
  รวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 162 187 127 1.15 0.78 314 1.94
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 65 56 65.00 56.00 121 121.00
64 สำนักวิทยบริการ 0 28 4 0 0 32 0
65 บัณฑิตศึกษาสถาน 3 9 1 3.00 0.33 10 3.33
66 คณะวิทยาการจัดการ 37 15 1 0.41 0.03 16 0.43
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 38 21 1 0.55 0.03 22 0.58
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 42 19 2 0.45 0.05 21 0.50
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 13 9 1 0.69 0.08 10 0.77
  รวมวิทยาเขตศรีราชา 134 166 66 1.24 0.49 232 1.73
70 วิทยาเขตลพบุรี 0 6 0 #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0!
  รวมวิทยาเขตลพบุรี 0 6 0 #DIV/0! #DIV/0! 6 #DIV/0!
71 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 16 9 3.20 1.80 25 5.00
  รวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 16 9 3.20 1.80 25 5.00
72 วิทยาเขตกระบี่ 6 5 3 0.83 0.50 8 1.33
  รวมวิทยาเขตกระบี่ 6 5 3 0.83 0.50 8 1.33
  รวม 2904 3831 2560 1.32 0.88 6391 2.20
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  30/11/2551
หมายเหตุ   เฉพาะสำนักงานอธิการบดี คำนวณสัดส่วนจากยอดรวมสายวิชาการทั้งหมด เช่น วิชาการ: สนับสนุน = 1:621/2904
 
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/12/51