ตารางที่ 6  สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต ประจำเดือน ตุลาคม 2551
รหัส หน่วยงาน วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ สัดส่วน (เมื่อ วิชาการ = 1 หน่วย)
วิชาการ: วิชาการ: สนับสนุน วิชาการ:
สนับสนุน อื่นๆ และอื่นๆ สนับสนุนและอื่นๆ
1 สำนักงานอธิการบดี 1 587 482 0.20 0.16 1069 0.36
2 คณะเกษตร 152 97 138 0.64 0.91 235 1.55
3 คณะบริหารธุรกิจ 69 55 28 0.80 0.41 83 1.20
4 คณะประมง 69 68 79 0.99 1.14 147 2.13
5 คณะมนุษยศาสตร์ 165 58 27 0.35 0.16 85 0.52
6 คณะวนศาสตร์ 72 50 44 0.69 0.61 94 1.31
7 คณะวิทยาศาสตร์ 299 115 68 0.38 0.23 183 0.61
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 291 272 57 0.93 0.20 329 1.13
9 คณะศึกษาศาสตร์ 607 175 103 0.29 0.17 278 0.46
     คณะศึกษาศาสตร์ 111 53 46 0.48 0.41 99 0.89
     โรงเรียนสาธิตฯ 496 122 57 0.25 0.11 179 0.36
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 85 76 22 0.89 0.26 98 1.15
11 คณะสังคมศาสตร์ 74 44 13 0.59 0.18 57 0.77
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 122 210 88 1.72 0.72 298 2.44
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 92 76 27 0.83 0.29 103 1.12
14 บัณฑิตวิทยาลัย 2 66 8 33.00 4.00 74 37.00
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 57 9 0 0 66 0
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 123 84 0 0 207 0
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 96 30 0 0 126 0
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 54 6 0 0 60 0
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 90 6 0 0 96 0
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 8 3 0 0 11 0
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 9 64 14 7.11 1.56 78 8.67
22 สำนักหอสมุด 0 115 16 0 0 131 0
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 55 76 0 0 131 0
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 65 128 0 0 193 0
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 25 3 0.49 0.06 28 0.55
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 4 1 0 0 5 0
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 19 15 5 0.79 0.26 20 1.05
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 11 8 2 0.73 0.18 10 0.91
29 ศูนย์นานาชาติสิรินทรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 4 1 0 0 5 0
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 8 2 0 0 10 0
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 14 0 0 0 14 0
32 สำนักพิมพ์ 0 5 0 0 0 5 0
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 1 0 0 0 1 0
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 62 0 0 62 0
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 40 0 0 40 0
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 5 0 0 0 5 0
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ก. 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 0 5 0 0 0 5 0
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 2 0 0 0 2 0
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 1 0 0 0 1 0
  รวมวิทยาเขตบางเขน 2190 2773 1672 1.27 0.76 4437 2.03
42 สำนักงานอธิการบดี กพส. 0 161 258 0 0 419 0
43 คณะเกษตร  กพส. 139 92 88 0.66 0.63 180 1.29
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 66 60 35 0.91 0.53 95 1.44
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 109 62 23 0.57 0.21 85 0.78
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 125 25 35 0.20 0.28 60 0.48
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 33 19 14 0.58 0.42 33 1.00
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 92 6 21 0.07 0.23 27 0.29
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 7 41 46 5.86 6.57 87 12.43
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก. กพส. 0 80 79 0 0 159 0
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 60 86 0 0 146 0
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 3 73 42 24.33 14.00 115 38.33
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 23 11 0 0 34 0
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 12 7 0 0.58 0.00 7 0.58
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0
  รวมวิทยาเขตกำแพงแสน 461 684 703 1.48 1.52 1387 3.01
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  2 96 100 48.00 50.00 196 98.00
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 41 18 22 0.44 0.54 40 0.98
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  63 28 0 0.44 0.00 28 0.44
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  58 5 0 0.09 0.00 5 0.09
61 สำนักวิทยบริการ  0 33 0 0 0 33 0
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มก.ฉกส. 0 10 0 0 0 10 0
  รวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 164 190 122 1.16 0.74 312 1.90
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 65 56 65.00 56.00 121 121.00
64 สำนักวิทยบริการ 0 28 4 0 0 32 0
65 บัณฑิตศึกษาสถาน 4 10 1 2.50 0.25 11 2.75
66 คณะวิทยาการจัดการ 37 15 1 0.41 0.03 16 0.43
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 39 21 1 0.54 0.03 22 0.56
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 42 20 2 0.48 0.05 22 0.52
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 13 9 1 0.69 0.08 10 0.77
  รวมวิทยาเขตศรีราชา 136 168 66 1.24 0.49 234 1.72
70 วิทยาเขตลพบุรี 2 6 0 3.00 0.00 6 3.00
  รวมวิทยาเขตลพบุรี 2 6 0 3.00 0.00 6 3.00
71 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 17 8 2.83 1.33 25 4.17
  รวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 17 8 2.83 1.33 25 4.17
72 วิทยาเขตกระบี่ 7 4 3 0.57 0.43 7 1.00
  รวมวิทยาเขตกระบี่ 7 4 3 0.57 0.43 7 1.00
  รวม 2966 3842 2574 1.30 0.87 6416 2.16
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/10/2551
หมายเหตุ   เฉพาะสำนักงานอธิการบดี คำนวณสัดส่วนจากยอดรวมสายวิชาการทั้งหมด เช่น วิชาการ: สนับสนุน = 1:587/2966
 
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/11/51