ตารางที่ 6  สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามหน่วยงานและวิทยาเขต ประจำเดือน กันยายน 2551
รหัส หน่วยงาน วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ สัดส่วน (เมื่อ วิชาการ = 1 หน่วย)
วิชาการ: วิชาการ: สนับสนุน วิชาการ:
สนับสนุน อื่นๆ และอื่นๆ สนับสนุนและอื่นๆ
1 สำนักงานอธิการบดี 1 604 495 0.20 0.16 1099 0.36
2 คณะเกษตร 157 101 138 0.64 0.88 239 1.52
3 คณะบริหารธุรกิจ 67 56 28 0.84 0.42 84 1.25
4 คณะประมง 68 66 79 0.97 1.16 145 2.13
5 คณะมนุษยศาสตร์ 175 58 27 0.33 0.15 85 0.49
6 คณะวนศาสตร์ 74 53 46 0.72 0.62 99 1.34
7 คณะวิทยาศาสตร์ 304 118 71 0.39 0.23 189 0.62
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 297 274 59 0.92 0.20 333 1.12
9 คณะศึกษาศาสตร์ 626 178 104 0.28 0.17 282 0.45
     คณะศึกษาศาสตร์ 116 57 47 0.49 0.41 104 0.90
     โรงเรียนสาธิตฯ 510 121 57 0.24 0.11 178 0.35
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 97 76 22 0.78 0.23 98 1.01
11 คณะสังคมศาสตร์ 90 44 13 0.49 0.14 57 0.63
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 129 211 100 1.64 0.78 311 2.41
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 95 79 28 0.83 0.29 107 1.13
14 บัณฑิตวิทยาลัย 6 68 8 11.33 1.33 76 12.67
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 57 9 0 0 66 0
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 127 86 0 0 213 0
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 101 32 0 0 133 0
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 54 6 0 0 60 0
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 90 6 0 0 96 0
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 8 3 0 0 11 0
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 10 65 14 6.50 1.40 79 7.90
22 สำนักหอสมุด 0 120 15 0 0 135 0
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 54 75 0 0 129 0
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 67 136 0 0 203 0
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52 24 3 0.46 0.06 27 0.52
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 5 1 0 0 6 0
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 18 14 5 0.78 0.28 19 1.06
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 13 9 2 0.69 0.15 11 0.85
29 ศูนย์นานาชาติสิรินทรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 4 1 0 0 5 0
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 8 2 0 0 10 0
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 14 0 0 0 14 0
32 สำนักพิมพ์ 0 5 0 0 0 5 0
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 1 0 0 0 1 0
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 62 0 0 62 0
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 40 0 0 40 0
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 5 0 0 0 5 0
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ก. 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 0 5 0 0 0 5 0
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 2 0 0 0 2 0
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 1 0 0 0 1 0
  รวมวิทยาเขตบางเขน 2279 2826 1716 1.24 0.75 4534 1.99
42 สำนักงานอธิการบดี กพส. 0 166 262 0 0 428 0
43 คณะเกษตร  กพส. 141 101 90 0.72 0.64 191 1.35
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 69 63 36 0.91 0.52 99 1.43
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 110 61 22 0.55 0.20 83 0.75
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 128 20 36 0.16 0.28 56 0.44
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 34 14 14 0.41 0.41 28 0.82
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 94 6 22 0.06 0.23 28 0.30
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 8 41 36 5.13 4.50 77 9.63
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก. กพส. 0 80 80 0 0 160 0
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 59 87 0 0 146 0
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 4 76 43 19.00 10.75 119 29.75
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 23 13 0 0 36 0
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 12 7 0 0.58 0.00 7 0.58
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0
  รวมวิทยาเขตกำแพงแสน 472 697 705 1.48 1.49 1402 2.97
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  2 96 108 48.00 54.00 204 102.00
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 41 18 21 0.44 0.51 39 0.95
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  62 28 0 0.45 0.00 28 0.45
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  55 5 0 0.09 0.00 5 0.09
61 สำนักวิทยบริการ  0 29 0 0 0 29 0
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มก.ฉกส. 0 9 3 0 0 12 0
  รวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 160 185 132 1.16 0.83 317 1.98
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 64 56 64.00 56.00 120 120.00
64 สำนักวิทยบริการ 0 34 2 0 0 36 0
65 บัณฑิตศึกษาสถาน 10 11 1 1.10 0.10 12 1.20
66 คณะวิทยาการจัดการ 38 15 1 0.39 0.03 16 0.42
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 41 21 1 0.51 0.02 22 0.54
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 43 19 2 0.44 0.05 21 0.49
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 17 8 1 0.47 0.06 9 0.53
  รวมวิทยาเขตศรีราชา 150 172 64 1.15 0.43 236 1.57
70 วิทยาเขตลพบุรี 2 7 0 3.50 0.00 7 3.50
  รวมวิทยาเขตลพบุรี 2 7 0 3.50 0.00 7 3.50
71 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 7 17 8 2.43 1.14 25 3.57
  รวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี 7 17 8 2.43 1.14 25 3.57
72 วิทยาเขตกระบี่ 7 4 3 0.57 0.43 7 1.00
  รวมวิทยาเขตกระบี่ 7 4 3 0.57 0.43 7 1.00
  รวม 3077 3908 2628 1.27 0.85 6536 2.12
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  30/09/2551
หมายเหตุ   เฉพาะสำนักงานอธิการบดี คำนวณสัดส่วนจากยอดรวมสายวิชาการทั้งหมด เช่น วิชาการ: สนับสนุน = 1:604/3077
 
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 01/10/51