ตารางที่ 5  สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต ประจำเดือน ธันวาคม 2551
วิทยาเขต วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ   สัดส่วน
  วิชาการ:สนับสนุน วิชาการ:อื่นๆ  วิชาการ:สนับสนุนและอื่นๆ 
วิทยาเขตบางเขน 2178 2897 1664   1: 1.33 1: 0.76 1: 1.330
วิทยาเขตกำแพงแสน 472 690 706   1: 1.46 1: 1.50 1: 1.462
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 165 191 127   1: 1.16 1: 0.77 1: 1.158
วิทยาเขตศรีราชา 135 167 66   1: 1.24 1: 0.49 1: 1.237
วิทยาเขตลพบุรี 0 0 0   0: 0.00 0: 0.00 0: 0.000
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 19 9   1: 3.80 1: 1.80 1: 3.800
วิทยาเขตกระบี่ 6 0 0   1: 0.00 1: 0.00 1: 0.000
รวม 2961 3964 2572   1: 1.34 1: 0.87 1: 1.339
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/12/2551
หมายเหตุ     วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข, สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 06/01/52