ตารางที่ 5  สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
วิทยาเขต วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ   สัดส่วน
  วิชาการ:สนับสนุน วิชาการ:อื่นๆ  วิชาการ:สนับสนุนและอื่นๆ 
วิทยาเขตบางเขน 2131 2774 1651   1: 1.30 1: 0.77 1: 1.302
วิทยาเขตกำแพงแสน 466 677 704   1: 1.45 1: 1.51 1: 1.453
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 162 187 127   1: 1.15 1: 0.78 1: 1.154
วิทยาเขตศรีราชา 134 166 66   1: 1.24 1: 0.49 1: 1.239
วิทยาเขตลพบุรี 0 6 0   1: ###### 1: ##### 1: #DIV/0!
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 5 16 9   1: 3.20 1: 1.80 1: 3.200
วิทยาเขตกระบี่ 6 5 3   1: 0.83 1: 0.50 1: 0.833
รวม 2904 3831 2560   1: 1.32 1: 0.88 1: 1.319
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  30/11/2551
หมายเหตุ     วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข, สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/12/51