ตารางที่ 5  สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรแต่ละสายแยกตามวิทยาเขต ประจำเดือน ตุลาคม 2551
วิทยาเขต วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ   สัดส่วน
  วิชาการ:สนับสนุน วิชาการ:อื่นๆ  วิชาการ:สนับสนุนและอื่นๆ 
วิทยาเขตบางเขน 2190 2773 1672   1: 1.27 1: 0.76 1: 1.266
วิทยาเขตกำแพงแสน 461 684 703   1: 1.48 1: 1.52 1: 1.484
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 164 190 122   1: 1.16 1: 0.74 1: 1.159
วิทยาเขตศรีราชา 136 168 66   1: 1.24 1: 0.49 1: 1.235
วิทยาเขตลพบุรี 2 6 0   1: 3.00 1: 0.00 1: 3.000
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 17 8   1: 2.83 1: 1.33 1: 2.833
วิทยาเขตกระบี่ 7 4 3   1: 0.57 1: 0.43 1: 0.571
รวม 2966 3842 2574   1: 1.30 1: 0.87 1: 1.295
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/10/2551
หมายเหตุ     วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข, สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/11/51