ตารางที่ 3  สรุปข้อมูล ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามคณะ / สำนัก / สถาบัน
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2551
    วิชาการ รวม สนับสนุน  
รหัส หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ทั้งสิ้น คุณวุฒิ รวม
    ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม   <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ทั้งสิ้น
B01 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 102 56 2 184 184
B02 คณะเกษตร 0 5 2 7 0 11 10 21 3 9 41 53 0 0 10 10 91 9 13 7 0 29 120
B03 คณะบริหารธุรกิจ 0 4 8 12 2 12 4 18 0 14 4 18 0 0 0 0 48 1 3 3 0 7 55
B04 คณะประมง 0 2 2 4 0 9 15 24 0 4 13 17 0 0 1 1 46 4 18 7 0 29 75
B05 คณะมนุษยศาสตร์ 2 14 7 23 0 21 15 36 0 8 10 18 0 0 1 1 78 1 9 3 0 13 91
B06 คณะวนศาสตร์ 0 1 5 6 0 5 18 23 0 2 13 15 0 0 0 0 44 6 12 3 0 21 65
B07 คณะวิทยาศาสตร์ 1 20 28 49 1 26 34 61 0 25 58 83 0 1 3 4 197 11 32 6 0 49 246
B08 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 12 24 42 1 20 43 64 0 29 51 80 0 0 2 2 188 21 38 9 1 69 257
B10 คณะศึกษาศาสตร์ 28 37 5 70 16 84 19 119 0 26 26 52 0 0 1 1 242 6 21 7 0 34 276
     คณะศึกษาศาสตร์ 0 3 2 5 1 7 13 21 0 9 22 31 0 0 1 1 58 6 20 6 0 32 90
     โรงเรียนสาธิตฯ   28 34 3 65 15 77 6 98 0 17 4 21 0 0 0 0 184 0 1 1 0 2 186
B11 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 5 6 11 0 9 16 25 0 10 10 20 0 0 0 0 56 0 7 4 0 11 67
B12 คณะสังคมศาสตร์ 0 2 5 7 0 3 9 12 0 7 6 13 0 1 1 2 34 1 10 7 0 18 52
B13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 1 5 11 9 8 21 38 5 4 23 32 0 0 0 0 81 7 58 15 0 80 161
B14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 0 4 6 0 9 20 29 0 4 20 24 0   1 1 60 5 17 1 0 23 83
B15 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 0 15 15
B16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 1 17 17
B17 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 35 5 68 68
B18 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 8 5 41 41
B19 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 19 19
B20 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 17 0 38 38
B21 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
B22 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 0 3 0 3 0 2 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 8 1 11 11 0 23 31
B23 สำนักหอสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 17 0 48 48
B44 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 11 1 26 26
B25 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B26 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 22 4 43 43
B43 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 3 3 0 5 2 7 0 2 1 3 0 0 0 0 13 0 1 1 0 2 15
B49 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B63 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
B71 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
B38 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
B57 สำนักประกันคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
K01 สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 49 12 0 67 67
K02 คณะเกษตร กำแพงแสน 0 8 5 13 0 11 27 38 0 11 30 41 0 0 3 3 95 2 26 12 1 41 136
K08 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 4 3 7 0 5 7 12 0 3 9 12 0 0 1 1 32 7 8 4 0 19 51
K09 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 8 9 19 1 8 5 14 0 8 3 11 0 0 1 1 45 0 7 4 0 11 56
K10 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน 4 8 1 13 6 36 1 43 0 3 1 4 0 0 0 0 60 1 5 0 0 6 66
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน 1 0 1 2 0 6 0 6 0 3 1 4 0 0 0 0 12 1 5 0 0 6 18
     โรงเรียนสาธิตฯ  กำแพงแสน 3 8 0 11 6 30 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48
K13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 4 6
K18 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 12 18 52 52
K22 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 18 9 0 28 30
K23 สำนักหอสมุด กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7 7
K24 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 5
K26 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 14 1 27 27
S01 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3
S02 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
S03 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Z01 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 2 0 11 12
  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0146 วิทยาเขตลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0126 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  รวมประเภท : ข้าราชการ 50 140 124 314 36 288 270 594 8 173 321 502 0 2 25 27 1437 152 646 354 39 1191 2628
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  30/11/2551
หมายเหตุ     วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข,สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ………………..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/12/51