ตารางที่ 2  สรุปจำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2551
รหัส หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน   ลูกจ้างชั่วคราว            
            ลูกจ้าง เงิน เงิน พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้ รวม
วิชาการ สนับ รวม วิชาการ สนับ รวม ประจำ งบ รายได้ เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ ทั้งสิ้น
  สนุน     สนุน     ประมาณ   รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถ  
  วิทยาเขตบางเขน 1188 913 2101 678 451 1129 746 102 1641 852 42 78 31 17 6739
1 สำนักงานอธิการบดี 0 184 184 0 149 149 156 11 509 99 6 0 3 0 1117
2 คณะเกษตร 93 29 122 59 27 86 96 3 71 15 5 0 1 0 399
3 คณะบริหารธุรกิจ 48 7 55 15 2 17 9 0 65 0 0 1 5 0 152
4 คณะประมง 46 29 75 24 17 41 49 0 33 13 2 0 1 0 214
5 คณะมนุษยศาสตร์ 78 13 91 70 2 72 11 0 38 23 0 16 0 0 251
6 คณะวนศาสตร์ 44 21 65 33 13 46 27 0 26 8 2 0 0 0 174
7 คณะวิทยาศาสตร์ 197 49 246 98 21 119 58 0 38 26 1 0 0 0 488
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 188 69 257 71 10 81 32 2 74 163 5 0 1 13 628
9 คณะศึกษาศาสตร์   242 34 276 114 2 116 40 0 107 205 0 59 7 0 810
     คณะศึกษาศาสตร์    58 32 90 51 2 53 40 0 6 16 0 0 5 0 210
     โรงเรียนสาธิตฯ 184 2 186 63 0 63 0 0 101 189 0 59 2 0 600
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 56 11 67 29 7 36 12 0 52 22 0 0 3 0 192
11 คณะสังคมศาสตร์ 34 18 52 37 5 42 12 0 24 0 0 0 3 0 133
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 80 80 160 48 20 68 26 0 169 35 9 0 0 0 467
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 60 23 83 30 3 33 14 0 30 38 1 0 1 0 200
14 บัณฑิตวิทยาลัย 0 15 15 0 5 5 3 0 15 41 1 1 0 0 81
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 17 17 0 17 17 0 0 30 5 0 0 0 0 69
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 68 68 0 22 22 60 0 32 31 1 0 0 0 214
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 41 41 0 21 21 10 40 17 2 0 0 0 0 131
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 19 19 0 9 9 0 0 6 25 0 0 1 0 60
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 38 38 0 10 10 2 0 4 45 0 0 0 0 99
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 3 3 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 11
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 6 23 29 0 17 17 6 0 27 6 0 1 0 0 86
22 สำนักหอสมุด 0 48 48 0 23 23 9 0 32 20 2 0 0 0 134
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 26 26 0 6 6 22 43 35 0 0 0 0 0 132
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 43 43 0 12 12 92 3 50 0 1 0 0 0 201
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 2 15 27 7 34 0 0 8 18 0 0 0 4 79
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 7
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 1 1 19 9 28 0 0 5 1 5 0 1 0 41
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 3 0 3 4 0 4 0 0 9 0 0 0 4 0 20
29 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 1 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 1 1 0 6 6 0 0 0 5 1 0 0 0 13
32 สำนักพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  วิทยาเขตกำแพงแสน 240 263 503 186 86 272 434 29 430 187 7 7 0 0 1869
42 สำนักงานวิทยาเขต กพส. 0 66 66 0 23 23 170 0 92 65 2 0 0 0 418
43 คณะเกษตร  กพส. 95 41 136 43 11 54 76 0 44 10 1 0 0 0 321
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 32 19 51 37 4 41 22 0 27 21 2 0 0 0 164
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 45 11 56 55 1 56 9 0 14 54 0 7 0 0 196
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กพส.   60 7 67 36 4 40 14 0 54 9 0 0 0 0 184
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 12 7 19 23 4 27 14 0 0 5 0 0 0 0 65
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 48 0 48 13 0 13 0 0 54 4 0 0 0 0 119
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 2 4 6 5 1 6 9 0 72 0 1 0 0 0 94
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 0 52 52 0 14 14 58 29 9 1 0 0 0 0 163
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 27 27 0 3 3 49 0 67 0 1 0 0 0 147
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 2 28 30 0 10 10 24 0 38 23 0 0 0 0 125
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 7 7 0 9 9 3 0 12 4 0 0 0 0 35
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 1 5 10 6 16 0 0 1 0 0 0 0 0 22
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  3 3 6 154 98 252 0 0 149 34 33 7 0 1 482
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  0 3 3 0 46 46 0 0 113 18 19 0 0 1 200
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2 0 2 39 12 51 0 0 24 1 4 0 0 0 82
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  1 0 1 64 17 81 0 0 3 5 3 0 0 0 93
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  0 0 0 51 2 53 0 0 0 2 1 7 0 0 63
61 สำนักวิทยบริการ  0 0 0 0 15 15 0 0 5 7 5 0 0 0 32
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. 0 0 0 0 6 6 0 0 4 1 1 0 0 0 12
  วิทยาเขตศรีราชา 5 11 16 72 17 89 15 0 54 184 6 0 1 3 368
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 10 11 0 3 3 14 0 42 51 0 0 0 0 121
64 สำนักวิทยบริการ 0 0 0 0 2 2 1 0 3 26 0 0 0 0 32
65 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 0 0 0 1 1 2 0 0 1 10 0 0 0 0 13
66 คณะวิทยาการจัดการ 4 0 4 26 3 29 0 0 1 17 2 0 0 0 53
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 1 19 2 21 0 0 4 32 0 0 0 3 61
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 20 3 23 0 0 2 36 4 0 0 0 65
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 6 3 9 0 0 1 12 0 0 1 0 23
70 วิทยาเขตลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
71 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 1 1 5 4 9 0 0 20 3 0 0 0 0 33
                                 
72 วิทยาเขตกระบี่ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6
  รวม 1436 1191 2627 1096 656 1752 1195 131 2294 1260 88 92 37 21 9497
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/12/2551
หมายเหตุ  
              - วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข,สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 06/01/52