ตารางที่ 2  สรุปจำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
รหัส หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน   ลูกจ้างชั่วคราว            
            ลูกจ้าง เงิน เงิน พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้ รวม
วิชาการ สนับ รวม วิชาการ สนับ รวม ประจำ งบ รายได้ เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ ทั้งสิ้น
  สนุน     สนุน     ประมาณ   รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถ  
  วิทยาเขตบางเขน 1189 907 2096 654 431 1085 748 102 1631 730 38 78 31 17 6556
1 สำนักงานอธิการบดี 0 184 184 0 147 147 156 11 542 48 5 0 3 0 1096
2 คณะเกษตร 91 29 120 58 25 83 97 3 69 14 4 0 1 0 391
3 คณะบริหารธุรกิจ 48 7 55 15 2 17 9 0 65 0 0 1 5 0 152
4 คณะประมง 46 29 75 22 16 38 50 0 29 13 1 0 1 0 207
5 คณะมนุษยศาสตร์ 78 13 91 67 2 69 11 0 38 21 0 16 0 0 246
6 คณะวนศาสตร์ 44 21 65 32 12 44 27 0 27 8 2 0 0 0 173
7 คณะวิทยาศาสตร์ 197 49 246 96 21 117 58 0 39 23 1 0 0 0 484
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 188 69 257 70 8 78 32 2 69 154 4 0 1 13 610
9 คณะศึกษาศาสตร์   242 34 276 111 2 113 40 0 98 174 0 59 7 0 767
     คณะศึกษาศาสตร์    58 32 90 48 2 50 40 0 13 17 0 0 5 0 215
     โรงเรียนสาธิตฯ 184 2 186 63 0 63 0 0 85 157 0 59 2 0 552
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 56 11 67 26 7 33 12 0 41 5 0 0 3 0 161
11 คณะสังคมศาสตร์ 34 18 52 36 5 41 12 0 23 0 0 0 3 0 131
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 81 80 161 41 20 61 26 0 161 36 10 0 0 0 455
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 60 23 83 30 3 33 14 0 30 38 1 0 1 0 200
14 บัณฑิตวิทยาลัย 0 15 15 0 5 5 3 0 13 39 1 1 0 0 77
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 17 17 0 17 17 0 0 29 5 0 0 0 0 68
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 68 68 0 19 19 60 0 30 31 1 0 0 0 209
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 41 41 0 21 21 10 40 17 1 0 0 0 0 130
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 19 19 0 9 9 0 0 6 25 0 0 1 0 60
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 38 38 0 10 10 2 0 4 42 0 0 0 0 96
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 3 3 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 11
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 8 23 31 1 16 17 6 0 26 6 0 1 0 0 87
22 สำนักหอสมุด 0 48 48 0 19 19 9 0 30 20 2 0 0 0 128
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 26 26 0 6 6 22 43 34 0 0 0 0 0 131
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 37 37 0 11 11 92 3 51 0 1 0 0 0 195
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 2 15 27 7 34 0 0 8 17 0 0 0 4 78
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 7
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 1 1 18 7 25 0 0 5 1 4 0 1 0 37
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 3 0 3 4 0 4 0 0 9 0 0 0 4 0 20
29 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 1 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 1 1 0 5 5 0 0 0 6 1 0 0 0 13
32 สำนักพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  วิทยาเขตกำแพงแสน 240 263 503 180 81 261 435 29 421 185 6 7 0 0 1847
42 สำนักงานวิทยาเขต กพส. 0 67 67 0 23 23 170 0 92 64 2 0 0 0 418
43 คณะเกษตร  กพส. 95 41 136 43 11 54 76 0 43 10 1 0 0 0 320
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 32 19 51 35 3 38 23 0 27 21 2 0 0 0 162
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 45 11 56 53 1 54 9 0 14 54 0 7 0 0 194
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กพส.   60 6 66 35 4 39 14 0 54 9 0 0 0 0 182
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 12 6 18 21 4 25 14 0 0 5 0 0 0 0 62
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 48 0 48 14 0 14 0 0 54 4 0 0 0 0 120
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 2 4 6 5 1 6 9 0 73 0 0 0 0 0 94
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 0 52 52 0 12 12 58 29 9 0 0 0 0 0 160
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 27 27 0 3 3 49 0 66 0 1 0 0 0 146
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 2 28 30 0 9 9 24 0 31 23 0 0 0 0 117
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 7 7 0 9 9 3 0 11 4 0 0 0 0 34
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 1 5 9 5 14 0 0 1 0 0 0 0 0 20
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  3 3 6 150 97 247 0 0 147 34 33 7 0 2 476
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  0 3 3 0 46 46 0 0 114 18 19 0 0 2 202
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2 0 2 39 11 50 0 0 24 1 4 0 0 0 81
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  1 0 1 61 17 78 0 0 1 5 3 0 0 0 88
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  0 0 0 50 2 52 0 0 0 2 1 7 0 0 62
61 สำนักวิทยบริการ  0 0 0 0 15 15 0 0 5 7 5 0 0 0 32
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. 0 0 0 0 6 6 0 0 3 1 1 0 0 0 11
  วิทยาเขตศรีราชา 5 11 16 71 17 88 15 0 54 184 5 0 1 3 366
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 11 12 0 3 3 14 0 42 51 0 0 0 0 122
64 สำนักวิทยบริการ 0 0 0 0 2 2 1 0 3 26 0 0 0 0 32
65 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 0 0 0 1 1 2 0 0 1 10 0 0 0 0 13
66 คณะวิทยาการจัดการ 4 0 4 26 3 29 0 0 1 17 2 0 0 0 53
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 0 0 19 2 21 0 0 4 32 0 0 0 3 60
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 19 3 22 0 0 2 36 3 0 0 0 63
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 6 3 9 0 0 1 12 0 0 1 0 23
70 วิทยาเขตลพบุรี 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
                                 
71 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 1 1 5 4 9 0 0 20 0 0 0 0 0 30
                                 
72 วิทยาเขตกระบี่ 0 0 0 1 0 1 0 0 8 0 0 0 5 0 14
  รวม 1437 1191 2628 1061 630 1691 1198 131 2281 1133 82 92 37 22 9295
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  30/11/2551
หมายเหตุ  
              - วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข,สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/12/51