ตารางที่ 2  สรุปจำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2551
รหัส หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน   ลูกจ้างชั่วคราว            
            ลูกจ้าง เงิน เงิน พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้ รวม
วิชาการ สนับ รวม วิชาการ สนับ รวม ประจำ งบ รายได้ เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ ทั้งสิ้น
  สนุน     สนุน     ประมาณ   รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถ  
  วิทยาเขตบางเขน 1189 907 2096 648 419 1067 748 81 1745 732 43 75 31 17 6635
1 สำนักงานอธิการบดี 0 184 184 0 140 140 156 4 530 48 5 0 3 0 1070
2 คณะเกษตร 91 29 120 56 26 82 97 1 68 14 4 0 1 0 387
3 คณะบริหารธุรกิจ 48 7 55 15 2 17 9 0 65 0 0 1 5 0 152
4 คณะประมง 46 29 75 22 16 38 50 0 38 13 1 0 1 0 216
5 คณะมนุษยศาสตร์ 78 13 91 68 2 70 11 0 40 23 0 15 0 0 250
6 คณะวนศาสตร์ 44 21 65 28 12 40 27 0 24 8 2 0 0 0 166
7 คณะวิทยาศาสตร์ 197 49 246 96 21 117 58 0 37 23 1 0 0 0 482
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 188 69 257 70 8 78 32 2 76 156 5 0 1 13 620
9 คณะศึกษาศาสตร์   242 34 276 111 2 113 40 0 218 174 0 57 7 0 885
     คณะศึกษาศาสตร์    58 32 90 48 2 50 40 0 8 17 0 0 5 0 210
     โรงเรียนสาธิตฯ 184 2 186 63 0 63 0 0 210 157 0 57 2 0 675
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 56 11 67 26 6 32 12 0 64 5 0 0 3 0 183
11 คณะสังคมศาสตร์ 34 18 52 36 5 41 12 0 23 0 0 0 3 0 131
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 81 80 161 41 19 60 26 0 127 36 10 0 0 0 420
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 60 23 83 30 3 33 14 0 26 37 1 0 1 0 195
14 บัณฑิตวิทยาลัย 0 15 15 0 5 5 3 0 14 38 0 1 0 0 76
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 17 17 0 17 17 0 0 27 5 0 0 0 0 66
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 68 68 0 19 19 60 0 28 31 1 0 0 0 207
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 41 41 0 21 21 10 32 20 1 1 0 0 0 126
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 19 19 0 9 9 0 0 6 25 0 0 1 0 60
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 38 38 0 10 10 2 0 4 42 0 0 0 0 96
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 3 3 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 11
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 8 23 31 1 16 17 6 0 26 6 0 1 0 0 87
22 สำนักหอสมุด 0 48 48 0 19 19 9 0 33 20 2 0 0 0 131
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 26 26 0 6 6 22 42 35 0 0 0 0 0 131
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 37 37 0 9 9 92 0 52 0 3 0 0 0 193
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 2 15 26 5 31 0 0 11 18 0 0 0 4 79
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 5
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 1 1 18 7 25 0 0 5 1 6 0 1 0 39
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 3 0 3 4 0 4 0 0 10 0 0 0 4 0 21
29 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 1 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 1 1 0 5 5 0 0 1 6 1 0 0 0 14
32 สำนักพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  วิทยาเขตกำแพงแสน 240 263 503 177 81 258 435 29 425 185 6 7 0 0 1848
42 สำนักงานวิทยาเขต กพส. 0 67 67 0 23 23 170 0 92 65 2 0 0 0 419
43 คณะเกษตร  กพส. 95 41 136 43 10 53 76 0 43 10 1 0 0 0 319
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 32 19 51 34 3 37 23 0 28 20 2 0 0 0 161
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 45 11 56 53 1 54 9 0 14 54 0 7 0 0 194
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กพส.   60 6 66 34 4 38 14 0 58 9 0 0 0 0 185
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 12 6 18 21 4 25 14 0 4 5 0 0 0 0 66
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 48 0 48 13 0 13 0 0 54 4 0 0 0 0 119
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 2 4 6 5 1 6 9 0 73 0 0 0 0 0 94
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 0 52 52 0 12 12 58 29 8 0 0 0 0 0 159
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 27 27 0 3 3 49 0 66 0 1 0 0 0 146
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 2 28 30 0 10 10 24 0 31 23 0 0 0 0 118
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 7 7 0 9 9 3 0 11 4 0 0 0 0 34
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 1 5 8 5 13 0 0 1 0 0 0 0 0 19
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  3 3 6 148 100 248 0 0 146 34 33 7 0 2 476
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  0 3 3 0 46 46 0 0 110 18 19 0 0 2 198
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2 0 2 39 11 50 0 0 24 1 4 0 0 0 81
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  1 0 1 59 19 78 0 0 4 5 3 0 0 0 91
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  0 0 0 50 2 52 0 0 1 2 1 7 0 0 63
61 สำนักวิทยบริการ  0 0 0 0 16 16 0 0 5 7 5 0 0 0 33
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. 0 0 0 0 6 6 0 0 2 1 1 0 0 0 10
  วิทยาเขตศรีราชา 5 11 16 71 17 88 15 0 54 188 5 0 1 3 370
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 11 12 0 3 3 14 0 42 51 0 0 0 0 122
64 สำนักวิทยบริการ 0 0 0 0 2 2 1 0 3 26 0 0 0 0 32
65 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 0 0 0 1 1 2 0 0 1 12 0 0 0 0 15
66 คณะวิทยาการจัดการ 4 0 4 26 3 29 0 0 1 17 2 0 0 0 53
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 0 0 19 2 21 0 0 4 33 0 0 0 3 61
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 19 3 22 0 0 2 37 3 0 0 0 64
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 6 3 9 0 0 1 12 0 0 1 0 23
70 วิทยาเขตลพบุรี 0 6 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
                                 
71 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 1 1 6 4 10 0 0 20 0 0 0 0 0 31
                                 
72 วิทยาเขตกระบี่ 0 0 0 2 0 2 0 0 7 0 0 0 5 0 14
  รวม 1437 1191 2628 1054 621 1675 1198 110 2397 1139 87 89 37 22 9382
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/10/2551
หมายเหตุ  
              - วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข,สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/11/51