ตารางที่  1  จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและวิทยาเขต  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
ลำดับ วิทยาเขต ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้   คิดเป็น
ที่       ประจำ เงิน เงิน เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ รวม ร้อยละ
          งบประมาณ รายได้ รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถพิเศษ    
1 บางเขน 2096 1085 748 102 1631 730 38 78 31 17 6556 70.53
2 กำแพงแสน 503 261 435 29 421 185 6 7 0 0 1847 19.87
3 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร 6 247 0 0 147 34 33 7 0 2 476 5.12
4 ศรีราชา 16 88 15 0 54 184 5 0 1 3 366 3.94
5 ลพบุรี 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.06
6 สุพรรณบุรี 1 9 0 0 20 0 0 0 0 0 30 0.32
7 กระบี่ 0 1 0 0 8 0 0 0 5 0 14 0.15
  รวม 2628 1691 1198 131 2281 1133 82 92 37 22 9295 100
  คิดเป็นร้อยละ 28.27 18.19 12.89 1.41 24.54 12.19 0.88 0.99 0.40 0.24 100  
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  30/11/2551
หมายเหตุ  -  จำนวนลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จ้างเองรวมยอดสรุปอยู่ในลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จ้างเอง เท่ากับ 747)
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/12/51