ตารางที่  1  จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและวิทยาเขต  ประจำเดือน ตุลาคม 2551
ลำดับ วิทยาเขต ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้   คิดเป็น
ที่       ประจำ เงิน เงิน เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ รวม ร้อยละ
          งบประมาณ รายได้ รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถพิเศษ    
1 บางเขน 2096 1067 748 81 1745 732 43 75 31 17 6635 70.72
2 กำแพงแสน 503 258 435 29 425 185 6 7 0 0 1848 19.70
3 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร 6 248 0 0 146 34 33 7 0 2 476 5.07
4 ศรีราชา 16 88 15 0 54 188 5 0 1 3 370 3.94
5 ลพบุรี 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.09
6 สุพรรณบุรี 1 10 0 0 20 0 0 0 0 0 31 0.33
7 กระบี่ 0 2 0 0 7 0 0 0 5 0 14 0.15
  รวม 2628 1675 1198 110 2397 1139 87 89 37 22 9382 100
  คิดเป็นร้อยละ 28.01 17.85 12.77 1.17 25.55 12.14 0.93 0.95 0.39 0.23 100  
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/10/2551
หมายเหตุ  -  จำนวนลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จ้างเองรวมยอดสรุปอยู่ในลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จ้างเอง เท่ากับ 750)
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/11/51