ตารางที่ 10  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยที่จ้างใหม่ ประจำเดือน ธันวามคม 2551
ลำดับ หน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
2 คณะเกษตร 0 1 0 1 1 1 0 0 2 3
3 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์                                               0 0 1 1 0 2 0 0 2 3
4 คณะประมง 0 0 2 2 0 1 0 0 1 3
5 คณะมนุษยศาสตร์                                            0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
6 คณะวนศาสตร์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2
7 คณะวิทยาศาสตร์ 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์                                               0 1 0 1 0 2 0 0 2 3
9 คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3
10 คณะเศรษฐศาสตร์                                               0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
11 คณะสังคมศาสตร์                                               0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์                                            5 1 1 7 0 0 0 0 0 7
13 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
14 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
15 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
16 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
17 สำนักหอสมุด 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 2 0 2 0 1 0 0 1 3
19 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2
20 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
21 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
22 สถาบันวิจัย กำแพงแสน 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
23 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
24 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
25 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3
26 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
27 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3
                       
  รวม... 5 18 12 35 1 15 9 1 26 61
  รวมจ้างใหม่ตั้งแต่ตุลาคม 2551 7 26 32 65 1 23 13 1 38 103
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551