ตารางที่ 10  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยที่จ้างใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
ลำดับ หน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 คณะวนศาสตร์ 0 2 0 2 0 1 0 0 1 3
2 คณะเศรษฐศาสตร์                                               0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2 3
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์                                            0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
5 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
6 คณะเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
10 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
                       
  รวม... 0 4 3 7 0 5 3 0 8 15
  รวมจ้างใหม่ตั้งแต่ตุลาคม 2551 2 8 20 30 0 8 4 0 12 42
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551