ตารางที่ 10  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยที่จ้างใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2551
ลำดับ หน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 คณะเกษตร 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2 คณะประมง                                                     0 0 1 1 0 1 0 0 1 2
3 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์                                            0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
5 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
6   โรงเรียนสาธิตฯ 2 3 0 5 0 0 0 0 0 5
7 คณะเศรษฐศาสตร์                                               0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
8 คณะสังคมศาสตร์ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
9 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
10 คณะเกษตร กำแพงแสน 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
13 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
14 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
15 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
16 คณะวิศวกรรมศรีราชาศรีราชา 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
17 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
  รวม 2 4 17 23 0 3 1 0 4 27
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551