ตารางที่ 10  จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2551 
ลำดับ หน่วยงาน จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รวม
    สนับสนุน  
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2 คณะมนุษยศาสตร์ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
5 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
6 สำนักหอสมุด 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
9 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
10 คณะวิทยาการจัดการ 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
                       
                       
                       
  รวม... 0 4 5 9 0 2 2 0 4 13
  รวมบรรจุตั้งแต่ ตุลาคม 2550 4 64 104 172 5 110 42 1 158 330
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551