ตารางที่ 9  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน ธันวามคม 2551 
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณ ลาออก
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  รวม... 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2
  รวมพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่ ตุลาคม 2551 0 0 1 1 1 4 4 9 1 3 4 0 8 18
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551