ตารางที่ 9  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณ ลาออก
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 คณะเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2 คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 คณะวนศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
5 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
6 สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
                               
                               
                               
  รวม... 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 4 6
  รวมพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่ ตุลาคม 2551 0 0 1 1 1 3 4 8 1 3 3 0 7 16
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551