ตารางที่ 9  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2551 
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณ ลาออก
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม  
1 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2 คณะเกษตร 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
4 คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
7 คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
                             
  รวม 0 0 1 1 0 2 4 6 2 1 0 3 10
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551