ตารางที่ 8  จำนวนข้าราชการแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2551
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณอายุราชการ รวมเกษียณอายุราชการ ลาออกตามโครงการเกษียณก่อนกำหนดปีงบ2552 รวมเกษียณก่อนกำหนด ลาออก รวมลาออก โอนไปหน่วยงานอื่น รวมพ้นจาก
    สนับสนุน           สนับสนุน           สนับสนุน   สนับสนุน ตำแหน่ง
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม  
1   ไม่มีลาออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                0
  รวม... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รวมพ้นตำแหน่งตั้งแต่ตุลาคม 2551 3 37 20 60 2 6 3 0 11 2 9 40 20 71 1 8 3 12 14 17 3 0 34 14 18 11 3 46 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 118
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551