ตารางที่ 8  จำนวนข้าราชการแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2551
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณอายุราชการ รวมเกษียณอายุราชการ ลาออกตามโครงการเกษียณก่อนกำหนดปีงบ2552 รวมเกษียณก่อนกำหนด ลาออก รวมลาออก โอนไปหน่วยงานอื่น รวมพ้นจาก
    สนับสนุน           สนับสนุน           สนับสนุน   สนับสนุน ตำแหน่ง
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม  
  วิทยาเขตบางเขน 3 36 19 58 2 5 3 0 10 2 8 39 19 68 1 5 2 8 12 14 3 0 29 12 15 8 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
1 สำนักงานอธิการบดี                                            0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 5 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 คณะเกษตร                                                     0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 คณะบริหารธุรกิจ                                               0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 คณะประมง                                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 คณะมนุษยศาสตร์                                               0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 คณะวนศาสตร์                                                  0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 คณะวิทยาศาสตร์                                               0 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์                                            0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 คณะศึกษาศาสตร์                                               0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10   โรงเรียนสาธิตฯ                                               1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 1 3 1 5 0 1 0 0 1 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 คณะเศรษฐศาสตร์                                               0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 คณะสังคมศาสตร์                                               0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์                                            2 2 4 8 0 1 0 0 1 0 3 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
15 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม                                                 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 สำนักหอสมุด                                                  0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นควาและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 3 1 4 2 3 0 0 5 2 3 3 1 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13
23 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 คณะเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน                                         0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27   โรงเรียนสาธิตฯ กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
                    0 0 0 0 0 0                 0         0                 0                   0
  รวม 3 37 20 60 2 6 3 0 11 2 9 40 20 71 1 8 3 12 14 17 3 0 34 14 18 11 3 46 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 118
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551