ตารางที่ 4  สรุปข้อมูล  พนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามคณะ / สำนัก / สถาบัน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2552
    วิชาการ สนับสนุน  
รหัส หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น คุณวุฒิ รวม
    ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ทั้งสิ้น
B01 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 91 56 0 149 149
B02 คณะเกษตร 0 19 35 54 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 22 37 59 1 17 9 0 27 86
B03 คณะบริหารธุรกิจ 0 9 4 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9 6 15 0 2 0 0 2 17
B04 คณะประมง 0 14 9 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 10 24 0 13 4 0 17 41
B05 คณะมนุษยศาสตร์ 7 49 13 69 0 0 4 4 0 0 0 0 0 7 49 17 73 0 2 0 0 2 75
B06 คณะวนศาสตร์ 0 16 11 27 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 16 17 33 0 11 2 0 13 46
B07 คณะวิทยาศาสตร์ 2 36 56 94 0 2 5 7 0 0 0 0 0 2 38 61 101 0 16 5 0 21 122
B08 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 14 38 54 0 1 13 14 0 0 3 3 0 2 15 54 71 0 8 2 0 10 81
B10 คณะศึกษาศาสตร์ 19 64 28 111 0 2 4 6 0 0 0 0 0 19 66 32 117 0 3 2 0 5 122
     คณะศึกษาศาสตร์ 1 20 28 49 0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 21 32 54 0 3 2 0 5 59
     โรงเรียนสาธิตฯ 18 44 0 62 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 45 0 63 0 0 0 0 0 63
B11 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 14 14 28 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 14 16 30 1 5 1 0 7 37
B12 คณะสังคมศาสตร์ 0 31 6 37 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 34 8 42 0 4 1 0 5 47
B13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 41 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 9 50 1 8 12 0 21 71
B14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 7 15 22 0 2 4 6 0 0 2 2 0 0 9 21 30 0 4 0 0 4 34
B15 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 5
B16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 17 17
B17 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 0 21 21
B18 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11 1 23 23
B19 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 9
B20 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
B21 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
B22 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 0 19 19
B23 สำนักหอสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 0 23 23
B26 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการพัฒนาและค้นคว้าพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 12 12
B43 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 16 8 24 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 18 9 27 0 5 2 0 7 34
B44 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 6
B49 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
B50 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
B71 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4
B0133 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 19 0 9 0 0 9 28
B57 สำนักประกันคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6 6
B63 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3
B0159 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  ม.ก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K01 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 3 0 24 24
K02 คณะเกษตร  กำแพงแสน 1 28 15 44 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 29 15 45 1 8 2 0 11 56
K08 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 28 10 38 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 28 11 39 0 4 0 0 4 43
K09 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 33 23 56 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 33 25 58 0 1 0 0 1 59
K10 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  กำแพงแสน 8 18 9 35 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 18 10 36 0 3 1 0 4 40
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  กำแพงแสน 0 13 9 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 10 23 0 3 1 0 4 27
     โรงเรียนสาธิตฯ  กำแพงแสน 8 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 13 0 0 0 0 0 13
K13 คณะสัตวแพทยศาสตร์  กำแพงแสน 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 1 0 1 6
K18 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก. กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 16 16
K22 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 10 10
K23 สำนักหอสมุด  กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 9 9
K24 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 5 4 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 5 0 0 5 15
K26 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
S01 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 1 0 46 46
S02 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 0 31 8 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 8 39 1 11 0 0 12 51
S03 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 55 6 63 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 56 6 64 5 11 1 0 17 81
S04 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 48 1 50 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 49 1 51 0 2 0 0 2 53
S05 สำนักวิทยบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 1 0 15 15
S18 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6 6
Z01 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3
Z04 คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 0 22 5 27 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 29 6 35 0 3 0 0 3 38
Z03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 14 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 23 0 1 3 0 4 27
Z02 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศรีราชา 0 17 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 20 0 3 0 0 3 23
Z06 สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Z08 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 3
Z09 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 3 0 0 3 9
  ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 2 2 0 4 8
  รวมประเภท :  พนักงาน 42 661 347 1050 0 26 48 74 0 0 8 8 0 42 687 403 1132 24 416 219 10 669 1801
  รวมทั้งสิ้น  (ข้าราชการ + พนักงาน) 84 806 471 1361 27 322 318 667 3 174 333 510 28 114 1305 1147 2566 173 1054 580 50 1857 4423
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  28/02/2552          
หมายเหตุ     วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข,สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
 
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/03/52