ตารางที่ 4  สรุปข้อมูล  พนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามคณะ / สำนัก / สถาบัน
ประจำเดือน มกราคม  2552
    วิชาการ สนับสนุน  
รหัส หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม คุณวุฒิ รวม
    ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม รวม ทั้งสิ้น <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ทั้งสิ้น
B01 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 91 56 0 149 149
B02 คณะเกษตร 0 20 34 54 0 3 2 5 0 0 0 0 0 59 1 17 9 0 27 86
B03 คณะบริหารธุรกิจ 0 9 4 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0 2 17
B04 คณะประมง 0 14 9 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 24 0 13 4 0 17 41
B05 คณะมนุษยศาสตร์ 7 46 13 66 0 0 4 4 0 0 0 0 0 70 0 2 0 0 2 72
B06 คณะวนศาสตร์ 0 16 11 27 0 0 5 5 0 0 1 1 0 33 0 11 2 0 13 46
B07 คณะวิทยาศาสตร์ 2 37 55 94 0 2 5 7 0 0 0 0 0 101 0 16 5 0 21 122
B08 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 14 38 54 0 1 13 14 0 0 3 3 0 71 0 8 2 0 10 81
B10 คณะศึกษาศาสตร์ 20 63 28 111 0 2 4 6 0 0 0 0 0 117 0 2 1 0 3 120
     คณะศึกษาศาสตร์ 1 20 28 49 0 1 4 5 0 0 0 0 0 54 0 2 1 0 3 57
     โรงเรียนสาธิตฯ 19 43 0 62 0 1 0 1 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 63
B11 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 14 14 28 0 0 2 2 0 0 0 0 0 30 1 5 1 0 7 37
B12 คณะสังคมศาสตร์ 0 29 6 35 0 3 2 5 0 0 0 0 0 40 0 4 1 0 5 45
B13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 40 9 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1 8 12 0 21 70
B14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 7 15 22 0 2 4 6 0 0 2 2 0 30 0 3 0 0 3 33
B15 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 5
B16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 17 17
B17 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 0 21 21
B18 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 1 22 22
B19 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 9
B20 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
B21 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
B22 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 0 17 17
B23 สำนักหอสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 0 23 23
B26 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการพัฒนาและค้นคว้าพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 12 12
B43 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 16 8 24 0 2 1 3 0 0 0 0 0 27 0 5 2 0 7 34
B44 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 6
B49 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
B50 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
B71 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
B0133 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 9 0 0 9 28
B57 สำนักประกันคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6 6
B63 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3
B0159 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  ม.ก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K01 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 3 0 23 23
K02 คณะเกษตร  กำแพงแสน 1 28 15 44 0 1 0 1 0 0 0 0 0 45 1 8 2 0 11 56
K08 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 28 10 38 0 0 0 0 0 0 1 1 0 39 0 4 0 0 4 43
K09 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 32 21 53 0 0 1 1 0 0 1 1 0 55 0 1 0 0 1 56
K10 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  กำแพงแสน 8 18 9 35 0 0 1 1 0 0 0 0 0 36 0 3 1 0 4 40
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  กำแพงแสน 0 13 9 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 23 0 3 1 0 4 27
     โรงเรียนสาธิตฯ  กำแพงแสน 8 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
K13 คณะสัตวแพทยศาสตร์  กำแพงแสน 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 6
K18 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก. กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 1 14 14
K22 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 10 10
K23 สำนักหอสมุด  กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 9 9
K24 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 5 4 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 5 15
K26 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
S01 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 1 0 46 46
S02 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 0 31 8 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 11 0 0 12 51
S03 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 55 6 63 0 1 0 1 0 0 0 0 0 64 5 11 1 0 17 81
S04 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 48 1 50 0 1 0 1 0 0 0 0 0 51 0 2 0 0 2 53
S05 สำนักวิทยบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 1 0 15 15
S18 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6 6
Z01 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3
Z04 คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 0 13 4 17 0 7 1 8 0 0 0 0 0 25 0 3 0 0 3 28
Z03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 1 0 2 21
Z02 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศรีราชา 0 17 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3 0 0 3 23
Z06 สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Z08 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
Z09 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 3 9
  ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 4 9
  รวมประเภท :  พนักงาน 43 646 339 1028 0 26 48 74 0 0 8 8 0 1110 24 411 213 9 657 1767
  รวมทั้งสิ้น  (ข้าราชการ + พนักงาน) 85 791 463 1339 27 322 321 670 3 175 329 507 28 2544 174 1051 573 49 1847 4391
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/01/2552    
หมายเหตุ     วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข,สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
 
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/02/52