ตารางที่ 2  สรุปจำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552
รหัส หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน   ลูกจ้างชั่วคราว            
            ลูกจ้าง เงิน เงิน พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้ รวม
วิชาการ สนับ รวม วิชาการ สนับ รวม ประจำ งบ รายได้ เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ ทั้งสิ้น
  สนุน     สนุน     ประมาณ   รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถ  
  วิทยาเขตบางเขน 1188 910 2098 695 459 1154 744 104 1706 860 43 73 63 18 6863
1 สำนักงานอธิการบดี 0 183 183 0 149 149 155 9 506 106 6 0 5 0 1119
2 คณะเกษตร 93 29 122 59 27 86 96 3 69 16 7 0 3 0 402
3 คณะบริหารธุรกิจ 48 7 55 15 2 17 9 0 68 0 0 1 1 0 151
4 คณะประมง 46 29 75 24 17 41 49 2 33 13 2 0 1 0 216
5 คณะมนุษยศาสตร์ 78 13 91 73 2 75 11 0 40 25 0 16 1 0 259
6 คณะวนศาสตร์ 44 21 65 33 13 46 27 1 27 8 2 0 1 0 177
7 คณะวิทยาศาสตร์ 197 49 246 101 21 122 58 0 39 26 1 0 1 0 493
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 188 69 257 71 10 81 32 2 73 163 7 0 3 14 632
9 คณะศึกษาศาสตร์   242 33 275 117 5 122 40 0 167 203 0 53 10 0 870
     คณะศึกษาศาสตร์    59 31 90 54 5 59 40 0 7 16 0 0 9 0 221
     โรงเรียนสาธิตฯ 183 2 185 63 0 63 0 0 160 187 0 53 1 0 649
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 56 11 67 30 7 37 12 0 51 22 0 0 12 0 201
11 คณะสังคมศาสตร์ 34 17 51 42 5 47 12 0 28 0 0 0 9 0 147
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 80 80 160 50 21 71 26 0 170 36 6 0 2 0 471
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 60 23 83 30 4 34 14 0 28 40 1 0 1 0 201
14 บัณฑิตวิทยาลัย 0 15 15 0 5 5 3 0 15 41 1 1 6 0 87
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 17 17 0 17 17 0 0 30 5 0 0 0 0 69
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 68 68 0 21 21 59 0 32 30 1 0 0 0 211
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 41 41 0 23 23 10 41 16 2 0 0 0 0 133
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 19 19 0 9 9 0 0 6 24 0 0 1 0 59
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 38 38 0 10 10 2 0 4 45 0 0 0 0 99
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 3 3 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 11
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 6 23 29 0 19 19 6 0 28 6 0 1 0 0 89
22 สำนักหอสมุด 0 48 48 0 23 23 9 0 30 22 2 0 0 0 134
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 26 26 0 6 6 22 43 36 0 0 0 0 0 133
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 43 43 0 12 12 92 3 49 0 1 0 0 0 200
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 2 15 27 7 34 0 0 9 16 0 1 0 4 79
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 6
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 1 1 19 9 28 0 0 6 1 5 0 1 0 42
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 3 0 3 4 0 4 0 0 9 0 0 0 5 0 21
29 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 1 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 1 1 0 6 6 0 0 0 5 1 0 0 0 13
32 สำนักพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  วิทยาเขตกำแพงแสน 238 263 501 193 88 281 433 28 439 188 14 0 2 0 1886
42 สำนักงานวิทยาเขต กพส. 0 66 66 0 24 24 169 0 91 66 3 0 0 0 419
43 คณะเกษตร  กพส. 95 41 136 45 11 56 76 0 45 10 4 0 0 0 327
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 31 19 50 39 4 43 22 0 28 21 2 0 0 0 166
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 44 11 55 58 1 59 9 0 14 54 0 0 1 0 192
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กพส.   60 7 67 36 4 40 14 0 55 9 0 0 0 0 185
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 12 7 19 23 4 27 14 0 0 5 0 0 0 0 65
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 48 0 48 13 0 13 0 0 55 4 0 0 0 0 120
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 2 4 6 5 1 6 9 0 76 0 4 0 0 0 101
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 0 52 52 0 16 16 58 28 11 1 0 0 0 0 166
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 27 27 0 3 3 49 0 68 0 1 0 0 0 148
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 2 28 30 0 10 10 24 0 38 23 0 0 0 0 125
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 7 7 0 9 9 3 0 12 4 0 0 0 0 35
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 1 5 10 5 15 0 0 1 0 0 0 1 0 22
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  3 3 6 154 98 252 0 0 153 35 33 0 1 1 481
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  0 3 3 0 46 46 0 0 121 19 18 0 1 1 209
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2 0 2 39 12 51 0 0 20 1 4 0 0 0 78
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  1 0 1 64 17 81 0 0 2 5 2 0 0 0 91
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  0 0 0 51 2 53 0 0 0 2 1 0 0 0 56
61 สำนักวิทยบริการ  0 0 0 0 15 15 0 0 5 7 7 0 0 0 34
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. 0 0 0 0 6 6 0 0 5 1 1 0 0 0 13
  วิทยาเขตศรีราชา 5 11 16 85 20 105 15 0 62 175 5 0 20 0 398
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 10 11 0 3 3 14 0 53 51 0 0 0 0 132
64 สำนักวิทยบริการ ศรีราชา 0 0 0 0 2 2 1 0 3 30 0 0 0 0 36
65 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 0 0 0 1 2 3 0 0 1 9 0 0 13 0 26
66 คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 4 0 4 35 3 38 0 0 1 15 1 0 1 0 60
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 1 23 4 27 0 0 1 25 0 0 0 0 54
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 20 3 23 0 0 2 34 4 0 0 0 63
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 0 0 0 6 3 9 0 0 1 11 0 0 6 0 27
                                 
70 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 1 1 4 4 8 0 0 18 3 0 0 2 0 32
                                 
71 ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6
  รวม 1434 1188 2622 1132 669 1801 1192 132 2378 1261 95 73 93 19 9666
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  28/02/2552
หมายเหตุ  
              - วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข,สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/03/52