ตารางที่ 2  สรุปจำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2552
รหัส หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน   ลูกจ้างชั่วคราว            
            ลูกจ้าง เงิน เงิน พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้ รวม
วิชาการ สนับ รวม วิชาการ สนับ รวม ประจำ งบ รายได้ เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ ทั้งสิ้น
  สนุน     สนุน     ประมาณ   รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถ  
  วิทยาเขตบางเขน 1188 912 2100 689 453 1142 746 104 1694 860 40 79 54 17 6836
1 สำนักงานอธิการบดี 0 183 183 0 149 149 156 10 504 105 6 0 3 0 1116
2 คณะเกษตร 93 29 122 59 27 86 96 3 70 16 5 0 1 0 399
3 คณะบริหารธุรกิจ 48 7 55 15 2 17 9 0 65 0 0 1 1 0 148
4 คณะประมง 46 29 75 24 17 41 49 0 33 13 2 0 1 0 214
5 คณะมนุษยศาสตร์ 78 13 91 70 2 72 11 0 38 25 0 16 1 0 254
6 คณะวนศาสตร์ 44 21 65 33 13 46 27 0 26 8 2 0 1 0 175
7 คณะวิทยาศาสตร์ 197 49 246 101 21 122 58 0 39 26 1 0 1 0 493
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 188 69 257 71 10 81 32 2 72 163 6 0 2 13 628
9 คณะศึกษาศาสตร์   242 34 276 117 3 120 40 0 169 205 0 59 8 0 877
     คณะศึกษาศาสตร์    59 32 91 54 3 57 40 0 6 16 0 0 7 0 217
     โรงเรียนสาธิตฯ 183 2 185 63 0 63 0 0 163 189 0 59 1 0 660
10 คณะเศรษฐศาสตร์ 56 11 67 30 7 37 12 0 51 22 0 0 11 0 200
11 คณะสังคมศาสตร์ 34 18 52 40 5 45 12 0 27 0 0 0 8 0 144
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 80 80 160 49 21 70 26 0 168 35 6 0 2 0 467
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 60 23 83 30 3 33 14 0 28 39 1 0 1 0 199
14 บัณฑิตวิทยาลัย 0 15 15 0 5 5 3 0 15 41 1 1 6 0 87
15 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 17 17 0 17 17 0 0 30 5 0 0 0 0 69
16 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 68 68 0 21 21 60 0 32 31 1 0 0 0 213
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก.   0 41 41 0 22 22 10 40 16 2 0 0 0 0 131
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 19 19 0 9 9 0 0 6 25 0 0 1 0 60
19 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 38 38 0 10 10 2 0 4 45 0 0 0 0 99
20 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 0 3 3 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 11
21 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 6 23 29 0 17 17 6 0 28 6 0 1 0 0 87
22 สำนักหอสมุด 0 48 48 0 23 23 9 0 31 20 2 0 0 0 133
23 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 0 26 26 0 6 6 22 46 35 0 0 0 0 0 135
24 สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ 0 43 43 0 12 12 92 3 49 0 1 0 0 0 200
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 2 15 27 7 34 0 0 8 17 0 1 0 4 79
26 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 6
27 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 1 1 19 9 28 0 0 5 1 5 0 1 0 41
28 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 3 0 3 4 0 4 0 0 9 0 0 0 5 0 21
29 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 1 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
30 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
31 สำนักประกันคุณภาพ 0 1 1 0 6 6 0 0 0 5 1 0 0 0 13
32 สำนักพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
33 ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
35 ศูนย์หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
36 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5
37 สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
39 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
41 ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนก 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  วิทยาเขตกำแพงแสน 238 263 501 190 85 275 433 29 440 188 15 7 3 0 1891
42 สำนักงานวิทยาเขต กพส. 0 66 66 0 23 23 169 0 92 66 4 0 0 0 420
43 คณะเกษตร  กพส. 95 41 136 45 11 56 76 0 46 10 4 0 1 0 329
44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 31 19 50 39 4 43 22 0 28 21 2 0 0 0 166
45 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 44 11 55 55 1 56 9 0 14 54 0 7 0 0 195
46 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กพส.   60 7 67 36 4 40 14 0 55 9 0 0 0 0 185
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 12 7 19 23 4 27 14 0 0 5 0 0 0 0 65
     โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 48 0 48 13 0 13 0 0 55 4 0 0 0 0 120
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 2 4 6 5 1 6 9 0 75 0 4 0 0 0 100
48 บัณฑิตวิทยาลัย กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 0 52 52 0 14 14 58 29 10 1 0 0 0 0 164
50 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ กพส. 0 27 27 0 3 3 49 0 68 0 1 0 0 0 148
51 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 2 28 30 0 10 10 24 0 39 23 0 0 0 0 126
52 สำนักหอสมุด กพส. 0 7 7 0 9 9 3 0 12 4 0 0 0 0 35
53 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 1 5 10 5 15 0 0 1 0 0 0 2 0 23
54 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 คลีนิกเทคโนโลยี  (กพส.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 สถานีวิจัยประมง กพส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  3 3 6 154 98 252 0 0 145 34 34 7 1 1 480
57 สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  0 3 3 0 46 46 0 0 109 18 18 0 1 1 196
58 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2 0 2 39 12 51 0 0 24 1 4 0 0 0 82
59 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  1 0 1 64 17 81 0 0 3 5 3 0 0 0 93
60 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  0 0 0 51 2 53 0 0 0 2 1 7 0 0 63
61 สำนักวิทยบริการ  0 0 0 0 15 15 0 0 5 7 7 0 0 0 34
62 สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. 0 0 0 0 6 6 0 0 4 1 1 0 0 0 12
  วิทยาเขตศรีราชา 5 11 16 71 17 88 15 0 43 172 6 0 13 3 356
63 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 10 11 0 3 3 14 0 33 48 0 0 0 0 109
64 สำนักวิทยบริการ ศรีราชา 0 0 0 0 2 2 1 0 2 27 0 0 0 0 32
65 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 0 0 0 1 1 2 0 0 1 11 0 0 6 0 20
66 คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 4 0 4 25 3 28 0 0 1 15 2 0 1 0 51
67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 1 19 2 21 0 0 4 29 0 0 0 3 58
68 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 20 3 23 0 0 2 32 4 0 0 0 61
69 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 0 0 0 6 3 9 0 0 0 10 0 0 6 0 25
                                 
70 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 1 1 5 4 9 0 0 20 3 0 0 2 0 35
                                 
71 ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6
  รวม 1434 1190 2624 1110 657 1767 1194 133 2342 1257 95 93 78 21 9604
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/01/2552
หมายเหตุ  
              - วิชาการ คือ สาย ก, สนับสนุน คือ สาย ข,สาย ค เดิม เนื่องจาก กพอ. กำหนดตำแหน่งใหม่
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/02/52