ตารางที่  1  จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและวิทยาเขต  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552
ลำดับ วิทยาเขต ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้   คิดเป็น
ที่       ประจำ เงิน เงิน เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ รวม ร้อยละ
          งบประมาณ รายได้ รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถพิเศษ    
1 บางเขน 2098 1154 744 104 1706 860 43 73 63 18 6863 71.00
2 กำแพงแสน 501 281 433 28 439 188 14 0 2 0 1886 19.51
3 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร 6 252 0 0 153 35 33 0 1 1 481 4.98
4 ศรีราชา 16 105 15 0 62 175 5 0 20 0 398 4.12
5 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 8 0 0 18 3 0 0 2 0 32 0.33
6 ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0.06
  รวม 2622 1801 1192 132 2378 1261 95 73 93 19 9666 100
  คิดเป็นร้อยละ 27.13 18.63 12.33 1.37 24.60 13.05 0.98 0.76 0.96 0.20 100  
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  28/02/2552
หมายเหตุ  -  จำนวนลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จ้างเองรวมยอดสรุปอยู่ในลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จ้างเอง เท่ากับ 779)
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 02/03/52