ตารางที่  1  จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและวิทยาเขต  ประจำเดือน มกราคม 2552
ลำดับ วิทยาเขต ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ทรง ผู้มีความรู้   คิดเป็น
ที่       ประจำ เงิน เงิน เงิน ราชการ ชาวต่าง คุณวุฒิ ความ รวม ร้อยละ
          งบประมาณ รายได้ รายได้   ประเทศ พิเศษ สามารถพิเศษ    
1 บางเขน 2100 1142 746 104 1694 860 40 79 54 17 6836 71.18
2 กำแพงแสน 501 275 433 29 440 188 15 7 3 0 1891 19.69
3 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร 6 252 0 0 145 34 34 7 1 1 480 5.00
4 ศรีราชา 16 88 15 0 43 172 6 0 13 3 356 3.71
5 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 9 0 0 20 3 0 0 2 0 35 0.36
6 ศูนย์วิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่ 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0.06
  รวม 2624 1767 1194 133 2342 1257 95 93 78 21 9604 100
  คิดเป็นร้อยละ 27.32 18.40 12.43 1.38 24.39 13.09 0.99 0.97 0.81 0.22 100  
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ข้อมูล ณ  วันที่  31/01/2552
หมายเหตุ  -  จำนวนลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จ้างเองรวมยอดสรุปอยู่ในลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้จ้างเอง เท่ากับ 764)
ผู้จัดทำ………………………
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ…………........……..
ว/ด/ป ที่จัดทำ 03/02/52