ตารางที่ 10  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยที่จ้างใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552
ลำดับ หน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 คณะมนุษยศาสตร์                                            0 3 0 3 0 0 0 0 0 3
2 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
3 คณะสังคมศาสตร์                                               0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์                                            0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
5 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
6 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
7 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
10 คณะวิทยาการจัดการ 0 9 1 10 0 0 0 0 0 10
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 1 3 4 0 0 2 0 2 6
12 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
                       
  รวม... 0 16 6 22 0 4 6 1 11 33
  รวมจ้างใหม่ตั้งแต่ตุลาคม 2551 7 47 52 106 1 36 21 2 60 166
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552