ตารางที่ 9  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณ ลาออก
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 ไม่มีลาออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
                               
                               
                               
  รวม... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  รวมพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่ ตุลาคม 2551 0 0 1 1 1 6 6 13 1 3 5 0 9 23
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552