ตารางที่ 9  จำนวนพนักงานมาหวิทยาลัยแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน มกราคม 2552 
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณ ลาออก
    สนับสนุน รวม
    ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 คณะเกษตร 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
5 คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
                               
                               
                               
                               
  รวม... 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0 1 5
  รวมพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่ ตุลาคม 2551 0 0 1 1 1 6 6 13 1 3 5 0 9 23
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2552