ตารางที่ 8  จำนวนข้าราชการแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณอายุราชการ รวมเกษียณอายุราชการ ลาออกตามโครงการเกษียณก่อนกำหนดปีงบ2552 รวมเกษียณก่อนกำหนด ลาออก รวมลาออก โอนไปหน่วยงานอื่น ถึงแก่กรรม รวมพ้น
    สนับสนุน           สนับสนุน           สนับสนุน   สนับสนุน สนับสนุน ตำแหน่ง
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2 คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                                       
  รวม... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
  รวมพ้นตำแหน่งตั้งแต่ตุลาคม 2551
3
# # # 2 6 3 0 # 2 9 # # # 1 8 3 # # # 3 0 # # # # 3 # 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 124
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552