ตารางที่ 8  จำนวนข้าราชการแยกตามประเภทการพ้นจากตำแหน่ง ประจำเดือน มกราคม 2552
ลำดับ หน่วยงาน เกษียณอายุราชการ รวมเกษียณอายุราชการ ลาออกตามโครงการเกษียณก่อนกำหนดปีงบ2552 รวมเกษียณก่อนกำหนด ลาออก รวมลาออก โอนไปหน่วยงานอื่น ถึงแก่กรรม รวมพ้น
    สนับสนุน           สนับสนุน           สนับสนุน   สนับสนุน สนับสนุน ตำแหน่ง
    ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม โท เอก รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม  
1 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
                                                                                                                       
  รวม... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0
0 0 0 0 1 1
1
0
1
0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4
  รวมพ้นตำแหน่งตั้งแต่ตุลาคม 2551
3
37 20 60 2 6 3 0 11 2 9 40 20 71 1 8 3 12 14 17 3 0 34 14 18 11 3 46 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 122
ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2552